PL Legal / Zastrzeżenia prawne i zasady korzystania ze strony internetowej

Niniejsza strona internetowa („strona internetowa”, „strona”) udostępniona jest do użytku z zastrzeżeniem zasad i warunków korzystania przedstawionych poniżej.

 

Prosimy starannie zapoznać się z treścią zasad i warunków korzystania ze strony internetowej, ponieważ wejście na stronę jest równoznaczne z zaakceptowaniem tychże zasad i warunków.

Dla celów niniejszej noty prawnej nazwa Megger oznacza Grupę Megger, jej oddziały, spółki zależne, następców prawnych, spółki nadrzędne oraz pracowników, partnerów, mocodawców, agentów i przedstawicieli a także niezależnych dostawców treści lub źródeł informacji i danych.

Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej

Informacje, elementy graficzne, tekst, materiały filmowe lub zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej (ogólnie „materiały”) są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Użytkownik może korzystać z tych materiałów tylko w celach związanych z określeniem specyfikacji, zakupem lub użyciem produktów i usług firmy Megger. W żadnym wypadku, z wyłączeniem postanowień określonych poniżej, użytkownik strony Internetowej nie może modyfikować, reprodukować, zapisywać na nośnikach, publikować, prezentować publicznie, rozpowszechniać lub używać w jakimkolwiek innym celu materiałów zamieszczonych na stronie internetowej bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody firmy Megger. Użytkownik strony internetowej nie może przedstawiać zamieszczonych treści jako swoich własnych.  

Użytkownik może drukować materiały zamieszczone na stronie internetowej tylko w celach związanych z określeniem specyfikacji, zakupem lub użyciem produktów i usług firmy Megger i ma obowiązek dołączenia do wszystkich kopii drukowanego materiału wszelkich zastrzeżeń praw autorskich zamieszczonych w oryginale.

Programy i aplikacje komputerowe możliwe do pobrania ze strony Internetowej są chronione licencjami i podlegają zasadom użytkowania określonym w odnośnych umowach licencyjnych.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej zostały zgromadzone przez firmę Megger z różnych źródeł i ich treść może ulec zmianie bez powiadomienia.

Hiperłącza do innych stron internetowych

Firma Megger nie ma kontroli nad stronami, do których hiperłącza (linki) znajdują się na stronie internetowej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści lub materiały prezentowane na tych stronach. Celem umieszczenia hiperłączy na stronie Internetowej firmy Megger nie jest przekierowanie użytkownika do podmiotów, do których prowadzą odnośne linki ani promowanie tych podmiotów; linki te udostępnione są tylko dla wygody użytkownika.

Wyłączenie gwarancji

Usługi, informacje i dane na stronie internetowej (ogólnie „informacje”) są udostępniane bez żadnej gwarancji. Firma Megger w sposób wyraźny odrzuca oświadczenia i gwarancje, w tym bez ograniczeń, lub domniemane gwarancje, wartości handlowej i przydatności informacji do określonego celu. Firma Megger nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z informacjami, danymi i usługami udostępnionymi na stronie Internetowej, w tym bez ograniczeń, żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu komputerowego, danych, informacji, materiałów i za szkody gospodarcze wynikłe z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie internetowej lub braku informacji. Firma Megger nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Jakiekolwiek straty lub obrażenia spowodowane w całości lub części przez swoje działania, pominięcia lub zaniedbania lub za nieprzewidziane okoliczności będące poza jej kontrolą w związku z pozyskiwaniem, opracowywaniem i dostarczaniem informacji zamieszczonych na stronie internetowej
  • Jakiekolwiek omyłki, pominięcia lub niedokładności informacji zamieszczonych na stronie internetowej bez względu na powód ich zaistnienia lub opóźnienia lub przerwy w dostarczaniu tych informacji
  • Jakiekolwiek decyzje lub czynności podjęte albo niepodjęte w oparciu o informacje udostępnione na stronie internetowej. 

Firma Megger nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do zawartości, kolejności, dokładności, aktualności lub kompletności informacji zamieszczonych na stronie internetowej lub możliwości polegania na tych informacjach z jakiegokolwiek powodu. Firma Megger nie udziela gwarancji, oświadczeń ani zapewnień, że informacje zamieszczone na stronie internetowej będą nieprzerwane i wolne od błędów lub że jakiekolwiek błędy zostaną poprawione. 

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma Megger nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, będące konsekwencja umów, czynów niedozwolonych lub innych okoliczności, w związku z użyciem informacji lub poleganiem na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej lub ogólnie korzystaniem z Internetu. 

Oświadczenia ogólne dotyczące strony internetowej

WEEE (ZSEE -zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC (z późniejszymi poprawkami) dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, polski akronim ZSEE) wprowadzona została w życie w lutym 2003 roku. Celem tej dyrektywy jest zminimalizowanie negatywnego wpływu odpadów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zachęcenie do selektywnej zbiórki, przetwarzania, ponownego użycia, odzyskiwania, recyklingu i odpowiedzialnej utylizacji tych odpadów.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać z odpadami zmieszanymi. Odpady elektryczne i elektroniczne powinny być zbierane osobno, odzyskiwane i właściwie utylizowane. Przekreślony symbol kontenera umieszczony na produktach firmy Megger przypomina o prawidłowej utylizacji tych produktów po zakończeniu ich eksploatacji.

Firma Megger jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jako producent sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Numer rejestracji: WEE/HE014QT.

Użytkownicy produktów Megger w państwach członkowskich Unii Europejskiej powinni w tej kwestii kontaktować się z lokalnym dystrybutorem sprzętu.

RoHS

Dyrektywa 2002/95/EC (z późniejszymi poprawkami) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS – Restriction on Hazardous Substances) wprowadzona została w życie w lutym 2003 roku. Celem tej dyrektywy jest ograniczenie stosowania ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościowego chromu i polibromowanych difenyloeterów (PBDE), zapobiegając tym samym przenikaniu tych substancji do środowiska i chroniąc zdrowie człowieka.

Produkty wytwarzane przez firmę Megger klasyfikowane są w grupie produktowej 9 – „Przyrządy nadzoru i kontroli” i jako takie są wyłączone spod kontroli Dyrektywy RoHS. Tym niemniej firma Megger podejmuje na bieżąco działania zmierzające do wyeliminowania ze swoich produktów materiałów i substancji podlegających ograniczeniu, bez naruszania bezpieczeństwa i niezawodności produkowanej aparatury pomiarowej.

Baterie i akumulatory

Dyrektywa europejska 20006/66/EC w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów wprowadzona została w życie we wrześniu 2006. Celem dyrektywy jest zminimalizowanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko oraz usprawnienie działania w tym zakresie wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia baterii i akumulatorów, np. producentów, dystrybutorów i użytkowników końcowych, a w szczególności podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przetwarzanie i recykling zużytych baterii i akumulatorów.

Firma Megger jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jako producent baterii i akumulatorów. Nr rejestracji: BPRN00142.

WEEE

Przekreślony symbol kontenera umieszczony na produktach firmy Megger przypomina o nie wyrzucaniu tych produktów po zakończeniu ich eksploatacji z odpadami zmieszanymi.

W sprawie utylizacji baterii/akumulatorów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Megger.

Oświadczenia w sprawie praw autorskich i znaków handlowych

Copyright © Megger Group Limited i/lub licencjodawców, 2014, wszystkie prawa zastrzeżone.

Logotypy AVO, Biddle, BITE, DLRO, Ducter, Evershed i Vignoles, Foster, Megger, Metrosonics, Multi-Amp, States i Megger są zarejestrowanymi znakami towarowymi Grupy Megger Limited i jej podmiotów zależnych. Przed użyciem jakiegokolwiek logotypu lub znaku towarowego Grupy Megger należy zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki firmy Megger w sprawie stosowania znaków towarowych (Megger’s Trademark Usage Policy).

Procedura powiadamiania o naruszeniu praw autorskich

Sprawy dotyczące roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich należy kierować do:

Megger Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 42 A

05-500 Stara Iwiczna

Tel. +48 22 2 809 808

E: [email protected]

Powiadomienia w sprawie naruszeń w związku jakąkolwiek własnością firmy Megger powinny być przekazane w formie pisemnej na adres podany powyżej i powinny zwierać następujące elementy:

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela (lub prawnego pełnomocnika właściciela) wyłącznych praw, co do których istnieje przypuszczenie naruszenia.
  • Dokładne wskazanie zastrzeżonego dzieła, co do którego istnieje przypuszczenie naruszenia praw autorskich, lub jeśli w powiadomieniu zawarto kilka zastrzeżonych dzieł – lista zawierająca wszystkie dzieła, co do których istnieje przypuszczenie naruszenia praw autorskich.
  • Wystarczające informacje dotyczące dzieła (dzieł), pozwalające firmie Megger szybko zlokalizować dane dzieło (np. tytuł pracy, miejsce wykorzystania pracy w ramach własności firmy Megger, itp.).
  • Informacje wystarczające do bezpośredniego kontaktu firmy Megger ze stroną zgłaszająca roszczenia, takie jak kompletna nazwa (imię i nazwisko), adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
  • Oświadczenie, że strona zgłaszająca roszczenia w dobrej wierze twierdzi, że użycie danego dzieła (dzieł) w sposób opisany w roszczeniu nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela prawnego lub obowiązujące prawo.
  • Oświadczenie zwracające się do firmy Megger do podjęcia określonych działań w związku ze zgłoszonym naruszeniem praw autorskich (np. usunięcie materiału, ograniczenie dostępu lub wyłączenie).

Oświadczenie, ze informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i  -  pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy -  że strona zgłaszająca roszczenie jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw, co do których istnieje przypuszczenie, ze zostały naruszone.

 

 

Powiązane dokumenty